زیرنویس فارسی سریال Extraordinary You (Ha-Roo Found by Chance / Eojjeoda Balgyeonhan Haroo / 어쩌다 발견한 하루) :

دانلود زیرنویس Extraordinary You (Ha-Roo Found by Chance / Eojjeoda Balgyeonhan Haroo / 어쩌다 발견한 하루)

سریال Extraordinary You (Ha-Roo Found by Chance / Eojjeoda Balgyeonhan Haroo / 어쩌다 발견한 하루)

 • سال: 2019
 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP31-EP32.END
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP29-EP30
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP27-EP28-Version2
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP27-EP28
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP25-EP26-Version2
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP25-EP26
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP23-EP24
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP21-EP22-Version2
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP21-EP22
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP19-EP20-Version2
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP19-EP20
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP17-EP18
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP15-EP16
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP13-EP14-Version2
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP13-EP14
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP11-EP12
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP09-EP10
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP07-EP08
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP05-EP06
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP03-EP04
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP01-EP02
  مترجم Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E16.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E15.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E14.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E13.V2.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E13.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E11.V2.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E12.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E11.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E10.V2.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E07.V2.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E02.V2.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E10.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E09.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E08.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E07.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E06.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E05.(PersianDreamTeam)
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E04.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E03.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E02.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E01.(PersianDreamTeam)
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 

 • Farsi/Persian
  • 어쩌다 발견한 하루_ Extraordinary You _ All
  مترجم Persian Dream Team

  Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E14 [@subdrama]
  مترجم Rose_nri

  تیم ترجمه ساب دراما@SubDrama 

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E13 [@subdrama]
  مترجم Rose_nri

  تیم ترجمه ساب دراما @SubDrama 

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E11 [@subdrama]
  مترجم Rose_nri

  تیم ترجمه ساب دراما @SubDrama 

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E10 [@subdrama]
  مترجم Rose_nri

  @SubDrama 

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E09[@SubDrama]
  مترجم Rose_nri

  @SubDrama 🥀 

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E08 [@subdrama]
  مترجم Rose_nri

  @SubDramaبه کانال تلگرام ما بپیوندید  

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E07 [@subdrama]
  مترجم Rose_nri

  @SubDramaبه کانال تلگرام ما بپیونددید 

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E06 [@subdrama]
  مترجم Rose_nri

  @SubDrama تیم ترجمه ساب دراما 

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E02 [@subdrama]
  مترجم Rose_nri

  تیم ترجمه سابدرما@subdrama 

 • Farsi/Persian
  • Extraordinary you_E01
  مترجم Rose_nri

  تیم ترجمه سابدراما @subdrama 

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E31-E32.END-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E29-E30-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E27-E28-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E25-E26-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E23-E24-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E21-E22-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E19-E20.19-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E17-E18-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E15-E16-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E15-E16-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E13-E14-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E11-E12-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E09-E10-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E07-E08-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E05-E06-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E03-E04-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E01-E02-PerSub(@Arirangland)
  مترجم Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Extra.Ordinary.You.E29-E30-PerSub(@Arirangland)
  مترجم _Kingphoenix_

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام