لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

دانلود زیرنویس Busted! 2 (I Know Who You Are! 2 / 범인은 바로 너! 2)

دانلود زیرنویس سریال Busted! 2 (I Know Who You Are! 2 / 범인은 바로 너! 2)

  • سال: 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Busted! S2-E10 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت ده)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E09 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت نه)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E08 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت هشت)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E07 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت هفت)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E06 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت شش)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E05 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت پنجم)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E04 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت چهار)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E03 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت سه)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E02 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت دو)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 
Farsi/Persian Busted! S2-E01 (I Know Who You Are! 2 / جنایتکار تویی فصل دو قسمت اول)   EXOLegend
تهیه شده در تیم ترجمه و ساب اکسولجند | ID & IG: exolovers3 

View all available subtitles (all languages)